edits, broadcasts, translates...yn golygu darlledu a chyfieithu
                edits, broadcasts, translates...yn golygu darlledu a chyfieithu 

Traethawd Hir MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol Prifysgol Aberystwyth 

MA in Practical Creative Media, Aberystwyth University 

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth

 

TRAETHAWD BEIRNIADOL AR GYNHYRCHIAD :

Canu Gwerin: Canfod Ffurf Cyhoeddus Digidol i Ffurf Traddodiadol Cymreig -

Prosiect Gwefan ‘Pan Cymru’                        http://panwalescymru.wordpress.com

 

Cydnabyddaf gymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop â’r prosiect hwn trwy raglen cydgyfeiriannol Llywodraeth Cymru.

Aberystwyth University Department of Theatre, Film and Television Studies

 

A CRITICAL ESSAY ON A PRODUCTION :

'Gwerin': Finding a Digital Public Form to a Traditional Welsh Form -

The ‘Pan Cymru’ Website Project                       http://panwalescymru.wordpress.com

 

I acknowledge European Social Fund support for this project through the Welsh Government's convergence programme. 

Crynodeb

Dyma gyflwyno http://panwalescymru.wordpress.com, prosiect ymarferol creadigol a phrif gynnyrch fy M.A. yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth.  Bydd y darn o waith hwn o hyd at 10,000 o eiriau yn cyfateb i hanner ysgrifenedig y cywaith. Gweler hanfod y cread digidol ar y rhyngrwyd am yr hanner ymarferol os gwelwch yn dda.

Abstract

This is 'Pan Wales': http://panwalescymru.wordpress.com , a creative practical project and the main product of my M.A. in Aberystwyth University's Department of Theatre, Film and Television Studies. This piece of work of up to 10,000 words will correspond to the written half of the project. Please see  the digital creation on the internet for the practical half, which is the essence of this work.  

 

Prif amcan yr ymchwil yw asesu effeithiolrwydd y cyfryngau arlein o ran lledu a hybu diwylliant a thraddodiadau cerddorol Cymru.  Partner y prosiect oedd cwmni teledu Telesgop yn Abertawe.

 

The main objective of the research is to assess the effectiveness of the online media in spreading and promoting the culture and musical traditions of Wales.  The project partner was the Telesgop television company who are based in Swansea. 

 

Trwy ddefnyddio cysyniadau megis The Long Tail Chris Anderson (2004) ac archwilio ystyr ehangach ceidwaid pyrth, gallwn ddadansoddi sut mae prosiect ‘Pan Cymru’ yn cyflwyno ystod eang o ddeunydd amlgyfryngol er mwyn hybu traddodiadau cerddorol Cymraeg arlein mewn modd effeithiol, ac wedi codi'r diddordeb, darpariaeth a deunydd o gerddoriaeth gwerin ar y we.

 

By using concepts such as Chris Anderson's The Long Tail (2004) and exploring the wider meaning of gatekeepers, we can analyse how the 'Pan Wales' project presents a wide range of multimedia material in order to promote Welsh musical traditions online in an effective way, and has raised the interest, provision and folk music material available on the web.  

 

Mae ‘Pan Cymru’ yn blatfform aml-gyfrwng i ddenu, meithrin a hybu cerddorion Cymraeg traddodiadol ac sy’n creu, recordio, darlledu a hybu cyfres o berfformiadau byw o’r sîn werin gyfoes Gymreig.

 

'Pan Wales' is a multi-media platform to attract, nurture and promote traditional Welsh music that created, recorded, broadcasted and promoted a series of live performances from the contemporary Welsh folk scene. 

 

Bwriad yr awdur yw i chi ddarllen y traethawd hwn er mwyn cael deallusrwydd ehangach o’r gwaith i sefydlu www.panwalescymru.wordpress.com felly er mwyn cael y boddhad mwyaf posib o wneud hynny, buasai darllen y gwaith ar y cyd gyda darllen, gwylio a gwrando ar ddeunydd sydd ar y rhyngrwyd er eich budd chi fel darllenwyr.  Er mwyn hwyluso hyn, mae dolenni’r prosiect perthnasol ar gael i glicio.

 

The intention of the author is that you to read this essay in order to gain wider understanding of  the work to establish  www.panwalescymru.wordpress.com , therefore in order to get the maximum satisfaction of doing so, it would worth reading this essay in conjunction with reading, watching and listening to material on the internet available behind the relevant project links. 

Let us write your success story! / Gallwn ysgrifennu eich hanes chi er mwyn creu dyfodol disglair!

Am gael sylw i'ch stori chi ar gyfryngau'r Cymry?

Yna cysylltwch gyda ni!

 

Looking to increase your presence in Welsh media?

 

Contact us today to put our team to work for you.

 

Datrysiadau : Solutions

 

 

We can provide Welsh-language solutions for your company,

including a full translation, copywriting and copy-editing service.

 

Our recent portfolio includes proofreading and indexing recent academic texts,

and providing Welsh-language blogs and reports.  

 

 

What's new?

 

Newydd newydd:

 

ebost newydd david.wyn AT dailingual DOT cymru

 

email shows off the new .cymru domain!

 

 

Print | Sitemap
© Dai Lingual

This website was created using IONOS MyWebsite.